Generelle salgs- og leveringsbetingelser for HARTING ApS

cvr. 28715994

Gældende pr. 1. januar 2016

I almindelighed gælder nedenstående „Generelle salgs- og leveringsbetingelser” for alle tilbud, salg, leveringer og andre ydelser, også i tilfælde hvor køberen foreskriver andre betingelser. Afvigelser fra dette er kun gældende, såfremt HARTING ApS skriftligt har erklæret sig indforståede hermed.

1) Dokumentation
Alle illustrationer, mål- og vægtangivelser samt øvrige beskrivelser og henvisninger i vore kataloger, brochurer, prislister eller vort øvrige dokumentationsmateriale osv. er vejledende og er uden forbindende.
 
2) Priser
Alle priser i vore prislister og på vore tilbud, fakturaer og lignende er angivet ekskl. moms og andre statsafgifter. HARTING ApS forbeholder sig ret til at ændre de angivne priser uden forudgående varsel. Priserne indeholder fabriksemballering og mærkning af varen.

3) Tilbud
Når intet andet er anført, er tilbud gældende i 30 dage. Tilbud er kun bindende, såfremt HARTING ApS ved modtagelse af endelig specificeret ordre stadig kan fremskaffe varerne til de priser, valutakurser, toldsatser, transportomkostninger og andre udgifter, leveringstider og øvrige betingelser, som har ligget til grund for vort tilbud.
 
4) Ordrer
HARTING ApS forbeholder sig ret til at ændre mål, priser og lignende på vore varer uden forudgående meddelelse. Hvor intet andet er aftalt, noteres ordrer til de på leveringsdagen gældende priser. HARTING ApS forbeholder sig ret til at beregne nye eller forhøjede priser i de tilfælde, hvor vor leverandør har taget forbehold for evt. forhøjelse af arbejdslønninger, materialeomkostninger osv., som fremkommer, efter at ordren er noteret. Sådanne ændringer berettiger ikke køber til annullering af ordren. For ordrer med et fakturabeløb under DKK 1500,00 ekskl. moms beregnes ekspeditionsgebyr efter de til enhver tid gældende regler, p.t. DKK 225,00. Undtaget er ordrer indtastet af kunden selv på e-Business. Kundeordrer inden for vort standardproduktprogram accepteres kun annulleret efter forudgående aftale. Kundeordrer, der omfatter specielt fremstillede eller hjemtagne varer, kan normalt ikke annulleres uden vor leverandørs skriftlige bekræftelse. Ved leverancer af specielt fremstillede eller rekvirerede varer forbeholder HARTING ApS sig ret til at levere indtil 10% over eller under det bestilte kvantum eller svarende til den pågældende leverandørs sædvane. Såfremt der opstår uforudsete begivenheder, som forsinker eller umuliggør levering, også for vor leverandør, er HARTING ApS berettigede til, efter eget valg, helt eller delvist at ophæve den indgåede aftale uden at kunne afkræves skadeserstatning eller anden form for økonomisk kompensation.

5) Ordrebekræftelser
Ved ordrebekræftelser er de meddelte leveringstider opgivet efter bedste skøn og regnes fra den dato, hvor fuldstændige oplysninger vedr. leverancen foreligger. De bekræftede priser og rabatter er baseret på de listepriser, der er gældende ved afgivelse af ordrebekræftelsen, og HARTING ApS forbeholder sig ret til at ændre priserne til de priser, der er gældende på leveringsdagen.

6) Levering
HARTING ApS er til enhver tid berettiget til at foretage delleverancer og delydelser, såfremt dette er rimeligt for bestilleren. Ved bestilling af mindre mængder er HARTING ApS berettiget til at forhøje den bestilte mængde til den mindste pakning.
 
7) Forsendelse
Alle varer forsendes på den måde, HARTING ApS til enhver tid finder mest hensigtsmæssig, og uden ansvar for eventuelle fragtdifferencer. Læsning og afsendelse sker uforsikret på bestillers risiko (ab fabrik/EXW) beskadigelser og forsinkelser under forsendelsen erstattes derfor ikke. HARTING ApS tilstræber at tage hensyn til bestillers ønske og interesser mht. forsendelsesmåde og forsendelsesvej; derved forårsagede meromkostninger – også ved aftalt fragtfri levering – skal afholdes af bestiller. Forsendelsesafdelingens underretning sidestilles med forsendelse.  

8) Garantiforhold
HARTING ApS bestræber sig på til enhver tid at levere varer, som opfylder de normer og specifikationer, der er anført i vore datablade og øvrige tekniske specifikationer. Hvis disse specifikationer ikke er overholdt, påtager HARTING ApS sig at ombytte den eller de defekte varer uden beregning for kunden. HARTING ApS påtager sig intet ansvar for mangler eller for forringet udbytte af mangelfuld leverance. HARTING ApS er således ikke erstatningspligtige for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Reklamationer angående varens kvalitet, fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling skal ske inden for en periode af 12 måneder regnet fra leveringsdatoen. Reklamationer, som ikke har relation til varens kvalitet, skal ske inden 8 dage fra leveringsdato.

9) Produktansvar
HARTING ApS er kun ansvarlige for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sig eller af andre, som HARTING ApS har ansvaret for. HARTING ApS er ikke ansvarlige for skade på fast ejendom eller løsøre. HARTING ApS er ikke ansvarlige for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning, HARTING ApS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sig skadesløse i samme omfang, som vort ansvar er begrænset efter de foregående stykker. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. HARTING ApS og køberen er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen. Vort ansvar for skade på ting er i alle forhold begrænset til DKK 500.000,00. Eventuelle retssager skal føres ved dansk værneting.

10) Returnering
Nye ubrugte varer fra vort standardlagerprogram i original, ubrudt emballage kan eventuelt tages retur inden for en periode på 90 dage efter leveringen, men kun efter forudgående aftale og kun mod et gebyr på min. 20% af varens fakturaværdi. Ved ønsket om senere returnering pålægges et gebyr på 50% af varens fakturaværdi. Varelinier med fakturabeløb under DKK 1000,00 krediteres ikke. Beløb, HARTING ApS måtte blive afkrævet ved modtagelsen, vil blive fratrukket ved krediteringen af forsendelsens værdi. Ved returnering skal ordrenummer og leveringsdato opgives. Specielt fremstillede eller specielt hjemtagne varer kan ikke returneres.

11) Betalingsbetingelser
Hvis ikke andet er aftalt, er vore betalingsbetingelser 21 dage netto fra fakturadato. HARTING ApS kan dog til enhver tid lade leveringen betinge af kontant betaling. Ved betaling senere end forfaldstidspunktet kan der beregnes morarente fra forfaldsdato af fakturabeløbet, inklusive moms, jf. renteloven, ligesom fakturaen kan tillægges det til enhver tid gældende rykkergebyr. Efter udløb af betalingsfristen i rykkerbrevet, vil beløbet blive inddraget ved inkasso. En evt. reklamation berettiger ikke køberen til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer. Ved ind forskrivning, produktion eller levering af specielle varer eller ydelser forbeholder HARTING ApS sig ret til at forlange hel eller delvis forudbetaling.
 
12) Øvrige betingelser
I det omfang, ovennævnte betingelser ikke er dækkende, henvises til NLS 82: „Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af standardvarer”. For levering af maskiner og andet mekanisk og elektrisk udstyr henvises på samme måde til NL 85 og NLM 84.